Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

REGULAMIN PORZĄDKOWY CENTRUM TERAPII NERWIC MOSZNA - ZAMEK


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Regulamin niniejszy określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, który jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
 
§1
Organem założycielskim Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek jest Województwo Opolskie.

§2
Regulamin Porządkowy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zmianami).


II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§3
Oddziały szpitalne zapewniają przyjętemu pacjentowi:
1) świadczenia zdrowotne,
2) środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
3) pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, w ramach Oddziału I Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Oddziału II Rehabilitacji Psychiatrycznej funkcjonujących przez całą dobę.

§4
Świadczeniami zdrowotnymi w CTN są działania służące poprawieniu i utrzymaniu zdrowia pacjentów chorych a w szczególności:
> F 40-48 Leczenie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, pod postacią somatyczną,
> F 50-59-Leczenie zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
> F60-69 Leczenie zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych,
> F32.0 Leczenie epizodów depresji łagodnych,
> F33.0 Leczenie zaburzeń depresyjnych nawracających, epizod depresyjny łagodny,
> F34.1- Leczenie dystymii,
> F34.8- Leczenie innych uporczywych zaburzeń nastroju (afektywne),
> F38.0- Leczenie pojedynczych zaburzeń nastroju ( afektywne),
> F38.1- Leczenie innych nawracających zaburzeń nastroju( afektywne),
> F38.8-Leczenie innych określonych zaburzeń nastroju ( afektywne),.
> F 06.3-Leczenie organicznych zaburzeń nastroju (afektywne),
> F06.4-Leczenie organicznych zaburzeń lękowych,
> F06.6-Leczenie organiczne- chwiejność afektywna (astemia),
> F07-Leczenie zaburzeń osobowości i zachowań spowodowanych chorobą z uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

§5
1. Do Zakładu przyjmowani są pacjenci cierpiący na nerwice, depresje oraz zaburzenia osobowości zgodnie z wykazem rozpoznania, o których mowa w § 5.
2. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 18-go roku życia.
3. Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej osób korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się z chwilą dostarczenia skierowania do Zakładu wystawionego przez Lekarza Psychiatrę, dla osób przebywających na pobytach prywatnych zgłoszenie telefoniczne.
4. Wizyty u chorego i porady ustalane są na podstawie stanu chorego, potrzeb i zgłoszeń pacjenta.
5. Usługi fizyko i hydroterapeutyczne odbywają się na zlecenie lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

§6
Cennik zabiegów udzielanych w Dziale fizyko i hydroterapii ustala Dyrektor zakładu według kosztów własnych zarządzeniem wewnętrznym.

§7
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i odpłatnie osobom nieubezpieczonym lub osobom zgłaszających się na pobyty prywatne lecznicze i wypoczynkowe.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym lub przebywającym prywatnie odbywa się za odpłatnością na podstawie umowy i cennika ustalonego przez Dyrektora Zakładu zarządzeniem wewnętrznym.

§8
Pacjenta do oddziału przyjmuje się na podstawie decyzji lekarza przyjmującego, a po godzinie 1535 lekarza dyżurującego.

§9
W godzinach dyżuru lekarz sprawujący opiekę nad pacjentami ma prawo skonsultować się z przełożonym. W trakcie dyżuru za organizację pracy Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek odpowiada lekarz dyżurny, wyszczególniony w grafiku dyżurów lekarskich.

§10
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
2. Informację dotyczącą pacjenta bądź dokumentację medyczną udostępnia się wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta do jej uzyskiwania.
3. W przypadku pacjenta nieprzytomnego można uzyskać i udzielić niezbędnych informacji tylko osobie, co do której lekarz jest przekonany, iż działa ona w interesie chorego.
4. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, personel szpitala niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

§11
Pacjentowi udziela się świadczeń odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.

§12
1. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń wpisuje się pacjenta w kolejnej pozycji prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia.
2. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi i zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia.

§13
Wypisanie z CTN następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
2) na żądanie osoby przebywającej w szpitalu, bądź jej przedstawiciela ustawowego,
3) gdy osoba przebywająca w Szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin Porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowia innych osób.

§14
Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń.III. ORGANIZACJA PRACY W ZAKŁADZIE

§15
Całokształtem działalności Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek kieruje Dyrektor, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor zarządza zakładem na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o zasady określone w Statucie i rozwinięte w Regulaminie Porządkowym.

§16
Dyrektor Szpitala wykonuje funkcje zarządzania przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, gdy dyrektorem nie jest lekarz,
2) zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-eksploatacyjnych, gdy dyrektorem jest lekarz,
3) głównego księgowego,
4) przełożonej pielęgniarek,
5) ordynatorów i kierowników,
6) samodzielnych pracowników, którzy podporządkowani są bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu lub zastępcy.

§17
1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: Oddział I Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Oddział II Rehabilitacji Psychiatrycznej. Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego. Izba Przyjęć. Punkt Pobrań materiałów do badań. Dział Fizykoterapii i Hydroterapii
2. W skład jednostek organizacyjnych Centrum, o których mowa w ust. 1 wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy odpowiadające zakresowi prowadzonej działalności.
3. W skład Centrum, poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 i 2 wchodzą komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy - realizujące zadania administracyjne Centrum.
4. Szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych Centrum określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum w formie zarządzenia.

§18
W Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek obowiązują następujące ogólne zasady zarządzania:
1. Podstawowym obowiązkiem kierowników wszystkich szczebli zarządzania i pracowników CTN jest znajomość zasad organizacji i kierowania wewnątrz szpitala oraz stałe ich przestrzeganie.
2. Każdy pracownik posiada określony zakres kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności, w ramach, których podejmuje decyzje i wydaje polecenia podległym pracownikom.
3. Kierownik danej komórki organizacyjnej nie ma prawa wydawania poleceń kierownikom i pracownikom innych komórek organizacyjnych.
4. Kierownik danej komórki organizacyjnej może być upoważniony do kontrolowania prac innych komórek organizacyjnych lub ich kierowników i pracowników w zakresie swojej kompetencji rzeczowej, jak też udzielania tym komórkom skoordynowanych z poleceniami ich bezpośrednich przełożonych - wskazówek i wytycznych odnośnie kierunku i metod pracy.
5. Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu i wyłącznie od niego otrzymuje polecenia służbowe oraz przed nim tylko jest odpowiedzialny za wykonanie zadań: pracownik, który w wyjątkowych przypadkach otrzymuje polecenie nie od bezpośrednio przełożonego, lecz od przełożonego wyższego szczebla w ramach tej samej zależności hierarchicznej powinien polecenie wykonać, powiadamiając o tym swojego bezpośredniego przełożonego; zawiadomienie to winno nastąpić w zasadzie przed wykonywaniem zadania.
6. Ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych jest w CTN zabezpieczana przez przekazywanie - w razie nieobecności kierownika - uprawnień ich zastępcom lub wyznaczonym osobom wraz z odpowiedzialnością.
7. Poszczególne piony i komórki organizacyjne Szpitala obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii.
8. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodącą jest ta komórka organizacyjna, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia lub wielkość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie - ewentualne spory kompetencyjne rozstrzyga dyrektor.

§19
Na czele każdej komórki organizacyjnej stoi kierownik lub ordynator odpowiedzialny za jej wewnętrzną strukturę, organizację i wyniki działalności. Kierowników komórek organizacyjnych powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu ze swoimi zastępcami.

§20
Komórki organizacyjne CTN nie mogą występować na zewnątrz, wchodzić w stosunki prawne z innymi osobami prawnymi, a także z osobami fizycznymi.

§21
Komórki organizacyjne CTN nie mają uprawnień do wydawania poleceń służbowych innym komórkom organizacyjnym tej jednostki.


IV. ZAKRESY DZIAŁAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ STANOWISK WYKONUJĄCYCH FUNKCJE ZARZĄDZANIA

§22
Opis zakresów działań:
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala poprzez organizowanie działalności zapobiegawczej, leczniczej i diagnostycznej.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO -EKSPLOATACYJNYCH
Tworzenie i realizacja strategii finansowej Szpitala oraz zarządzanie pionem finansowo - administracyjnym.
ODDZIAŁY SZPITALNE I INNE KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
Udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
Koordynowanie i nadzorowanie działalności pielęgniarek i salowych.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań. Dział Księgowości Zapewnianie obsługi finansowej Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.
DZIAŁ IZBY PRZYJĘĆ
Nadzorowanie nad prawidłową realizacją kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, przygotowywanie analiz świadczonych usług, prowadzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z pobytem chorych w Szpitalu oraz opracowywanie sprawozdawczości i statystyki medycznej.
DZIAŁ TECHNICZNY
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki cieplno - paliwowej, kontroli pracy urządzeń i instalacji, stanu technicznego budynków oraz konserwacji i napraw sprzętu. Realizacja umów gospodarczych z innymi podmiotami oraz nadzór nad utrzymaniem porządku. Działowi Techniczno - Gospodarczemu podlegają bezpośrednio: Warsztat Konserwatorski Wykonywanie usług remontowych oraz bieżących napraw zapewniających ciągłość działania urządzeń oraz instalacji w CTN. Prowadzenie dokumentacji „zastrzeżonej", kontrolowanie stanu bezpieczeństwa Szpitala, opracowywanie system działania jednostki na wypadek zagrożenia, współpraca z terenowymi organami Obrony Cywilnej Pralnia Wykonywanie usług pralniczych na rzecz CTN. Szwalnia Wykonywanie usług szwalniczych na rzecz Szpitala.
MAGAZYN
1 Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem ciągłości dostaw środków niezbędnych do pracy służb medycznych i pomocniczych oraz monitorowaniem stanu zapasów.
DZIAŁ ŻYWIENIA
Kuchnia Przygotowywanie posiłków dla pacjentów Szpitala. Jadalnia Porcjowanie i podawanie posiłków pacjentom Szpitala
DZIAŁ ADMINISTRACJI I MARKETINGU
- realizowanie zadań z zakresu marketingu, public relations, pozyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz CTN. Realizowanie zadań z zakresu współpracy Szpitala z instytucjami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Dbanie o przekaz medialny i wizerunek CTN.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i BHP
Wykonywanie zadań związanych z wydatkowaniem środków publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Koordynowanie i nadzorowanie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu
SAMODZIELNE STANOWISKO DS.OGRODNICTWA
Wykonywanie zadań związanych z pielęgnacją parku i roślinności wewnątrz i nz zewnątrz obiektu.
DZIAŁ KADR I SZKOLEŃ
Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, administrowanie umowami cywilno-prawnymi w zakresie kompetencji działu, współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Recepcja Obsługa centrali telefonicznej, sprzedaż pamiątek i biletów wstępu, obsługa pacjentów, gości hotelowych.
SEKRETARIAT
Wykonywanie zadań związanych z prawidłowym obiegiem korespondencji oraz dokumentów w Szpitalu, prowadzenie sekretariatu dyrektora CTN.
RADCA PRAWNY
Wykonywanie zadań z zakresu obsługi prawnej CTN.
KAPELAN SZPITALNY
Świadczenie usług religijnych w Szpitalu.
PUNKT PRZYJĘĆ MATERIAŁÓW DO BADAŃ
Przyjmowanie materiałów do badań.
DZIAŁ FIZYKO I HYDROTERAPU
Wykonywanie zabiegów, masaży , prowadzenie zajęć ruchowych w CTN.


V. OGÓLNE ZAKRESY CZYNNOŚCI KADRY KIEROWNICZEJ ORAZ SAMODZIELNYCH STANOWISK

§23
Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami prawa. Zakres działania dyrektora wynika przede wszystkim z obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z poźn. zmianami),
2) innych przepisów prawnych dotyczących działalności służby zdrowia,
3) Statutu CTN.

Obowiązki:
1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności CTN, zarządzanie nim oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie decyzji organu założycielskiego w ramach określonych przepisów prawnych oraz współdziałanie z nim,
3) ustalanie założeń planów w sposób zapewniający optymalny rozwój Szpitala oraz realizację zadań planowych,
4) zapewnienie ochrony mienia CTN,
5) tworzenie odpowiedniego systemu organizacji pracy oraz przepływu, informacji ułatwiających sprawne działanie i podejmowanie trafnych decyzji,
6) składanie załodze sprawozdań z działalności CTN oraz jego kondycji ekonomicznej z uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony pracy,
7) organizowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej obejmującego kontrolę całokształtu działalności CTN poprzez wszystkie formy organizacyjne tej kontroli,
8) ustalanie zasad polityki kadrowej i stwarzanie warunków ich realizacji, zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i środków dla właściwego funkcjonowania Związków Zawodowych oraz współpraca i realizacja ich uchwał w zakresie ustalonym przepisami prawa,
9) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
10) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
11) przyjmowanie skarg i wniosków pracowników we wszystkich sprawach pracowniczych oraz wszelkich innych dotyczących funkcjonowania Szpitala,
12) przestrzeganie zasad i form kształtowania w zakładzie pracy warunków BHP, jak również postanowień zawartych w kodeksie pracy, 13) zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie w CTN przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania poleceń usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonywania tych poleceń.

Uprawnienia:
1) dokonywanie samodzielnych czynności prawnych w imieniu CTN,
2) powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych i głównego księgowego,
3) zaskarżanie uchwał związków zawodowych, które istotnie naruszają interes CTN,
4) ustalanie struktury organizacyjnej szpitala oraz poszczególnych zakresów działania komórek organizacyjnych,
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności CTN nie zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego,
6) zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych wszelkiej dokumentacji finansowej,
7) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących tok pracy Szpitala,
8) wnoszenie do organu założycielskiego środków odwoławczych od rozstrzygnięć niekorzystnych dla Szpitala, w razie konieczności - skierowanie sprawy do sądu.

Odpowiedzialność za:
1) terminową realizację zadań CTN wynikających z planu działania,
2) prawidłowe wykorzystanie pozostających do dyspozycji środków finansowych i rzeczowych,
3) organizację systemu kontroli wewnętrznej całokształtu działalności CTN,
4) przestrzeganie w stosunkach służbowych przepisów prawa,
5) pieczę nad powierzonym majątkiem,
6) zapewnienie warunków do realizacji obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przypisanych Szpitalowi

§24
Za prawidłowe planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy komórek i jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie kontroli funkcjonalnej odpowiadają pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze: zastępca dyrektora ds. lecznictwa, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych, ordynatorzy i kierownicy. Obowiązki: .
1) kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej,
2) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
3) rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi i priorytetu, kwalifikacji pracowników oraz ich obciążanie pracą bieżącą,
4) zwiększanie efektywności działania podległej komórki organizacyjnej,
5) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami,
6) zapewnienie prawidłowych warunków pracy podległym pracownikom,
7) dokonywanie oceny jakości praw podległych pracowników,
8) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych (instrukcji, regulaminów, procedur) oraz obowiązujących podległych pracowników norm etycznych,
9) wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania,
10) udzielanie pracownikom informacji dotyczących obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności,
11) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników, doskonalenie struktury zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej.
12) przyjmowanie skarg pacjentów w sprawach dotyczących naruszenia ich praw i załatwiania tych spraw zgodnie z aktualnie obowiązującą "Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek."

Uprawnienia:
1) dobór kandydatów do pracy i wnioskowanie o ich zatrudnieniu w podległej jednostce organizacyjnej,
2) wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników,
3) decydowanie o:
a) sposobie wykonywania zadań przydzielonych podległej jednostce lub komórce organizacyjnej,
b) organizacji pracy i jej podziale w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej
4) podpisywanie korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
5) wydawanie poleceń służbowych podległym pracownikom.

Odpowiedzialność za:
1) prawidłowe wypełnianie obowiązków,
2) działalność nadzorowanej jednostki lub komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) realizację zadań kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej oraz efektywność jej działania,
4) zapoznanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi, stosownie do wykonywanych przez siebie obowiązków,
5) efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników,
6) terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych,
7) racjonalne wykorzystywanie środków pracy,
8) terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.

§25
Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska bezpośrednio podległe dyrektorowi lub zastępcy współuczestniczą przy realizacji zadań.

Obowiązki:
1) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
2) odpowiednie wykorzystanie środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi i priorytetu, zwiększanie efektywności działania,
3) przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych (instrukcji, regulaminów, procedur) oraz obowiązujących norm etycznych.

Uprawnienia:
1) podpisywanie korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
2) decydowanie o sposobie wykonania pracy,
3) decydowanie o organizacji własnej pracy.

Odpowiedzialność za:
1) prawidłowe wypełnianie obowiązków,
2) działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) realizację zadań własnych oraz efektywność działania,
4) zapoznanie się z właściwymi aktami normatywnymi, stosownie do wykonywanych przez siebie obowiązków,
5) efektywne wykorzystywanie czasu pracy,
6) racjonalne wykorzystywanie środków pracy,
7) terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.


VI. STRUKTURY POMOCNICZE CTN MOSZNA-ZAMEK

§26
W Szpitalu działają struktury pomocnicze, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie zakładu:
1) Komisja Kwalifikacyjna,
2) Komisja Inwentaryzacyjna,
 

VII. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ

§27
W przypadku braku możliwości prowadzenia bądź kontynuowania procesu leczniczo -terapeutycznego w oparciu o siły i środki merytoryczno - techniczne CTN, celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości oraz skuteczności postępowania, CTN współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej w oparciu o:
a) postanowienia wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) indywidualne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§28
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek może udzielać zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne:
1) osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, prowadzącym działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
3) osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.

§29
Podmioty przyjmujące zamówienie zobowiązują się do wykonania zadań Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w zakresie udzielonego zamówienia i na zasadach określonych w umowie, a udzielający zamówienia do zapłacenia ze środków publicznych za wykonanie zamówienia. Przyjmujący zamówienie nie może wykonywać udzielonego zamówienia przez osobę trzecią, chyba że umowa o udzielenie zamówienia stanowi inaczej.

§30
Do zamówień określonych w § 29 nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

§31
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienie i przyjmujący zamówienie

§32
Przyjmujący zamówienie podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie o którym mowa w § 31.

§33
Umowę o udzielenie zamówienia zawiera się na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub na czas określony, na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu ofert na udzielnie zamówienia. W pracach komisji konkursowej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel działu medycznego.

§34
Umowa o udzielenie zamówienia zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§35
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§36
Zmiana umowy, dokonana z naruszeniem przepisu § 35, jest nieważna.

§37
Umowa na świadczenia zdrowotnej ulega rozwiązaniu:
1) z upływem czasu, na który była zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
3) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.


VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§38
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

§39
Pacjent ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
5) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
6) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
7) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
8) dostępu do informacji o prawach pacjenta,
9) umierania w spokoju i godności.
10) opieki duszpasterskiej,
11) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
12) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
13) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,
14) udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala.
15)decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o której mowa w pkt.3
16)wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o której mowa w pkt.3
17)wyrażenia zgody albo odmowy na zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w punkcie 3,
18)uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie stosowania określonej metody leczenia, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
19)wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
20) wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty
21) dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,
22) zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,
23) uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,
24) wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta. 25) oddać do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze.
26) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
27) udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,
28) uzyskania od pielęgniarki informacji o jego prawach,
29) uzyskania od pielęgniarki informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę opieką pielęgnacyjną,
30) zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu,
31) wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

§40
1. Pacjent ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw, przede wszystkim, do:
   1) pielęgniarki oddziałowej, przełożonej pielęgniarek,
   2) lekarza dyżurnego, prowadzącego,
   3) ordynatora oddziału,
   4) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
   5) dyrektora,
   6) Rady Społecznej CTN.
2. Skarga powinna być złożona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od daty naruszenia tych praw.
Po upływie tego terminu skarga nie będzie przyjmowana.

§41
Po wyczerpaniu drogi, o której mowa w § 40 pacjent ma prawo do złożenia skargi do:
1) Narodowego Funduszu Zdrowia,
2) Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,
3) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
4) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,
5) Rzecznika Praw Obywatelskich.

§42
W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w CTN, pacjent może wystąpić do sądu właściwego dla miejsca siedziby Szpitala.

§43
Pacjent ma obowiązek:
1. współpracować z osobami wykonujących świadczenia zdrowotne,
2. nie niszczyć przedmiotów i sprzętu wypożyczonego dla potrzeb pacjenta,
3. pacjent lub w razie jego śmierci osoby opiekujące się pacjentem obowiązane są do zwrotu sprzętu medycznego wypożyczonego przez Zakład. Sprzęt medyczny powinien być umyty i wyczyszczony,
4. pamiętać, że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie, a swoim stylem życia przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia,
5. przestrzegania umówionych wizyt, zajęć terapeutycznych i godzin posiłków,
6. przestrzegania całkowitego zakazu spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych podczas leczenia w CTN,
7. przestrzegania całkowitego zakazu: palenia tytoniu w obiekcie szpitala a także prowadzenie działalności hazardowej bądź handlowej na terenie CTN,
8. przestrzegania całkowitego zakazu używania grzałek i żelazek w pokojach a także rozpalania ognia w kominkach,
9. przestrzegania zakazu odwiedzin w pokojach przez osoby nie będące pacjentami CTN,
10. przebywanie na terenie CTN w godzinach od 22: 00 do 6: 00,
11. przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00,
12. przestrzegania zakazu opuszczania CTN przez okres dłuższy niż 1 dzień; w przypadkach losowych możliwa jest zgoda na uzyskanie przepustki nie dłużej niż 3 dni, której udziela ordynator bądź lekarz dyżurny,
13. opuszczenia pokoju w dniu wyjazdu po leczeniu do godziny 11: 00,
14. okazania w Izbie Przyjęć potwierdzenia zwrotu wypożyczonych w CTN rzeczy oraz uregulowania należności za płatne zabiegi,
15. uregulowania należności z tytułu ewentualnych szkód materialnych powstałych z jego winy przestrzegania tajemnicy w stosunku do informacji uzyskanych podczas uczestnictwa w procedurach terapeutycznych.

§44
Przeciwwskazania przyjęcia do CTN:
1. niewyrównane procesy somatyczne, tendencje suicydalne, uzależnienia ( narkotyki, alkohol, BDZ) niewyrównane choroby somatyczne (cukrzyca, nadciśnienie, niewydolność krążenia, nerek itp.),
2. jednostki chorobowe nieokreślone warunkami kontraktu ze świadczeniodawcami.
3. współistnienie innych chorób somatycznych wymagających stałej opieki specjalistycznej,
4. choroby zakaźne,
5. rażące naruszenie regulaminu w czasie wcześniejszych pobytów w Centrum,
6. stan odurzenia środkami psychotropowymi lub alkoholem w momencie przyjęcia,

§ 45
1. Kolejność przyjęć pacjentów z Ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:
a) Komisja Kwalifikacyjna Centrum,
b) kolejność udzielania świadczeń zależna jest od kolejności zgłoszeń, charakteru zaburzenia i wskazań terapeutycznych,
c) pierwszeństwo mają pacjenci pierwszorazowi oraz pacjenci, dla których leczenie w CTN jest kontynuacją hospitalizacji psychiatrycznej, a także grup psychoterapeutycznych,
d) wyznaczony termin przyjęcia jest terminem obowiązującym do zgłoszenia się w Centrum. Nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z leczenia. Ponowne skierowanie do Centrum może być dostarczone po okresie 9 miesięcy od daty nie zgłoszenia się na leczenie w wyznaczonym terminie. Pacjent ma prawo do przesunięcia wyznaczonego terminu jedynie w szczególnych i udokumentowanych sytuacjach losowych,
e) od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Koordynatora ds. Lecznictwa lub Dyrektora CTN
f) decyzję co do przyjęcia podejmuje lekarz dyżurny w dniu przyjęcia odnosząc się do wskazań i przeciwskazań obowiązujących w Centrum Terapii Nerwic moszna- Zamek
2. Kolejność przyjęć pacjentów prywatnych odbywa się w zależności od wolnych miejsc a także kolejności zgłoszeń.

§ 46
1. Przyjęcie pacjentów ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzedzone musi być przedłożeniem wymaganej dokumentacji:
a) czytelnie wypełnionego skierowania od lekarza psychiatry z opisem dotychczas stosowanego leczenia i uzasadnieniem celowości leczenia (druk MZPS- 7)
b) dowodu tożsamości,
c) potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego
d) skierowania w książeczce RUM e) aktualnych badań laboratoryjnych (morfologii, OB., badań ogólnych moczu, u kobiet zaświadczenie z Por. „K”)
2. Pacjent prywatny przybywający na pobyt leczniczy lub wypoczynkowy powinien spełniać wymagania określone wpkt.l b i e.

§ 47
Choremu nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego, bądź lekarza dyżurnego.

§ 48
W porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów fizyko i hydroterapeutycznych oraz w porze posiłków, chorzy zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach.

§ 49
Chorego obowiązuje przestrzeganie higieny i czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności.

§ 50 Chory powinien zachować się kulturalnie, a w szczególności nie zakłócać spokoju ani odpoczynku innym chorym.


IX. OBOWIĄZKI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

§ 51
Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego lub dyżurnego. 

§ 52
W razie śmierci chorego w oddziale pielęgniarka bezzwłocznie powiadamia o tym lekarza leczącego lub dyżurnego.

§ 53
Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby dzień i godzinę śmierci oraz wystawić kartę zgonu.

§ 54
1. Pielęgniarka odcinkowa jest zobowiązana odnotować dzień i godzinę zgonu pacjenta w raporcie pielęgniarskim oraz niezwłocznie przekazać "Kartę zgonu" (dwa egzemplarze) Pielęgniarce Oddziałowej, która jest w kolejności zobowiązana dołączyć ją do dokumentacji medycznej i całość przekazać do Izby Przyjęć.
2. Kierownik Izby Przyjęć, a w razie jego nieobecności pracownik przyjmujący dokumentację medyczną zmarłego pacjenta , jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
3. Jeżeli zgon nastąpił w godzinach od 15:00 do 7:25, wszystkie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonuje pielęgniarka dyżurna.

§ 55
Zgon i jego przyczyny stwierdza się w wydawanych w tym celu kartach zgonu. Karty zgonu są wystawiane w dwóch egzemplarzach (A i B), z których jeden, zawierający adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, drugi zaś służy do celów statystycznych.

§ 56
Niemożność ścisłego ustalenia przyczyny zgonu, bądź okoliczności, że do ustalenia przyczyny zgonu konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, nie może stanowić podstawy do odmowy wystawienia bądź do opóźnienia wystawienia karty zgonu.

§ 57
1. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, to w dwie godziny po zgonie i po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka odcinkowa lub pielęgniarka dyżurna wypełnia kartę skierowania zwłok do kostnicy - kaplicy szpitalnej, a następnie:
   1) zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator z tasiemki lub płótna,
   2) osobiście lub poprzez wyznaczoną salową myje i ubiera osobę zmarłą oraz transportuje do kostnicy,
2. Transport zwłok do kostnicy powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie zwracał uwagi chorych.
3. Karta skierowania do kostnicy zawiera:
   1) imię i nazwisko osoby zmarłej,
   2) PESEL osoby zmarłej a w przypadku braku PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
   3) datę i godzinę zgonu,
   4) godzinę złożenia zwłok w kostnicy,
   5) imię nazwisko i podpis pielęgniarki wypisującej kartę.
4. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) zawiera:
   1) imię i nazwisko osoby zmarłej,
   2) Pesel osoby zmarłej a w przypadku braku PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
   3) datę i godzinę zgonu,
5. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przeniesieniem do kostnicy (dwie godziny), zwłoki osoby zmarłej przechowywane są w wyznaczonym przez lekarza stwierdzającego zgon pomieszczeniu oddziału, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
6. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w kostnicy nie dłużej niż 48 godzin, a ich wydanie osobie upoważnionej, o której mowa w § 54 ust. 2, należy do obowiązków pielęgniarki oddziałowej, a w razie jej nieobecności pielęgniarki dyżurnej.

§ 58
Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są udzielać właściwym organom na żądanie dla celów statystycznych wyjaśnień, odnoszących się do faktu zgonu i jego przyczyny. Wyjaśnienia te stanowią tajemnicę służbową i mogą być wykorzystywane tylko dla celów statystycznych oraz w postępowaniu sądowym.

§ 59
Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok, jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego inspektora sanitarnego. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok należy niezwłocznie zawiadomić o tym natychmiast prokuratora lub najbliższy posterunek Policji.

§ 60
1. Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy.
2. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ustępie pierwszym sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego.
3. Przepis ustępu pierwszego nie dotyczy dokonywania sekcji w sytuacjach:
a) określonych w Kodeksie postępowania karnego,
b) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
c) gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem dwunastu godzin od przyjęcia do szpitala,
d) określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

§ 61
W razie zgonu chorego, którego tożsamość nie została ustalona, bądź zgonu, co do którego istnieje pewność lub uzasadnione podejrzenie, że jest następstwem zabójstwa, samobójstwa, otrucia, nieszczęśliwego wypadku albo uszkodzeń urazowych, zatrucia, uduszenia, działania wysokich temperatur, elektryczności lub sztucznego poronienia niezwłocznie powiadamia się organy Policji.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne akty normatywne, a w szczególności:
1) Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
2) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3) Kodeks pracy,
4) Regulamin pracy,
5) Statut Szpitala.


§ 63
1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną wewnętrzną - indywidualną i zbiorczą w formie papierowej, na zasadach i w zakresie określony w aktualnie obowiązujących przepisach prawa ogólnego.
2. Udostepnienie dokumentacji medycznej odbywa sie zgodnie z postanowieniami art.18 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii szpital pobiera opłaty:
            1) 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca, 
               po ogłoszeniu  przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
                "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
               Ubezpieczen Społecznych - za każdą stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej.
            2) 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt "a)" - za każdą stronę kopii dokumentacji medycznej.
            3) 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt "a)" - za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji medycznej
                  na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład wprowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, wyrażone w złotych polskich ustala się z dokładnością do 5 groszy w zaokrągleniu w dół Decyzją Dyrektora zakładu.

§ 64
Regulamin Porządkowy Szpitala wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Radę Społeczną Szpitala.


REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY SPOŁECZNEJ NR 6/II/2007
UCHWAŁĄ RADY SPOŁECZNEJ NR 9 Z DNIA 21.04.2008 R. ANEKSEM NR 1 ZOSTAŁ DODANY § 63 a
UCHWAŁĄ RADY SPOŁECZNEJ NR 12 Z DNIA 15.12.2008 R ZMIENIONE ZOSTAŁY §§ NR 24, 40, 51, 53,  54, 57,  A §§ NR 61, 62, 63, i 63 a ZMIENIŁY NUMERY NA - (odpowiednio) 60, 61, 62, 63.
Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-21 09:40:51
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2008-12-18 13:48:34
Ilość wyświeleń artykułu: 3433Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński