Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
Centrum terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Szczegółowe informacje zamieszczono w pliku: 20100630_wynik_WiZ.pdf.Centrum terapii Nerwic Moszna-Zamek zaprasza do składania ofert na dostawę warzyw i ziemniaków.
Szczegółowe informacje zamieszczono w niżej załączonych plikach.

Załączniki do artykułu:
20100618_oferta_wz.pdf
20100618_zaproszenie_wz.pdf
20100630_wynik_WiZ.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2010-06-18 11:42:54
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-06-30 14:45:26
Ilość wyświeleń artykułu: 4702Historia zmian >>
Centrum terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Szczegółowe informacje zamieszczono w pliku: 20100630_wynik.pdf.Centrum terapii Nerwic Moszna-Zamek zaprasza do składania ofert na dostawę pieczywa świeżego, bułki tartej i zacieru do żuru.
Szczegółowe informacje zamieszczono w niżej załączonych plikach.

Załączniki do artykułu:
20100618_oferta.pdf
20100618_zaproszenie.pdf
20100630_wynik.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2010-06-18 11:45:06
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-06-30 14:44:13
Ilość wyświeleń artykułu: 4685Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na:  dostawę mięsa drobiu i wędlin.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączonym pliku: 20100507_udzielenie_zam.pdf .


Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne na:  dostawę mięsa drobiu i wędlin.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączonym pliku: 20100429_wynik.pdf .


Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o wszczęciu procedury przetargowej dla zamówienia, o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:  dostawę mięsa drobiu i wędlin.

Zamówienie będzie realizowane w częściach:
część I  - mięso,
część II - drób,
część III - wędliny.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączonych plikach.

Załączniki do artykułu:
20100419_ogloszenie.pdf
20100419_SIWZ.pdf
20100419_SIWZ_zal-1a.pdf
20100419_SIWZ_zal-1b.pdf
20100419_SIWZ_zal-1c.pdf
20100419_SIWZ_zal-2a.pdf
20100419_SIWZ_zal-2b.pdf
20100419_SIWZ_zal-2c.pdf
20100419_SIWZ_zal-3.pdf
20100429_wynik.pdf
20100507_udzielenie_zam.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2010-04-19 14:45:40
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-05-07 14:36:57
Ilość wyświeleń artykułu: 5677Historia zmian >>
W dniu 26 marca 2010 r. udzielono zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, tj.  została podpisana umowa o zamówienie publiczne z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

W dniu 16 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – do pobrania: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


W dniu 23.02.2010 r. wpłynęło następujące ZAPYTANIE.
ODPOWIEDŹ na powyższe zapytanie.


CTN Moszna-Zamek informuje o wszczęciu procedury przetargowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla Projektu kluczowego Województwa Opolskiego pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej".
Szczegółowe informacje zamieszczono w niżej załączonych plikach.
Zamawiający dodatkowo udostępnia :
1)       koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przedmiotowej inwestycji dostępna poprzez link: Koncepcja.zip,
2)      Decyzja Wójta Gminy Strzeleczki - środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia poprzez link: Decyzja.zip,
Uwaga:
Opracowania wymienione w pkt 1) objęte są prawami autorskimi, w związku z czym możliwość korzystania z nich jest ograniczona wyłącznie do niniejszego postępowania.

Załączniki do artykułu:
2010-03-16_IoWP.pdf
2010-03-26_umowa.pdf
20100114_ogloszenie.pdf
20100114_SIWZ.pdf
20100114_zalacznik_1.pdf
20100114_zalacznik_2.pdf
20100114_zalacznik_3,3a,3b.pdf
20100114_zalacznik_4.pdf
20100114_zalacznik_5.pdf
20100114_zalacznik_6.pdf
20100114_zalacznik_7.pdf
20100223_odpowiedz.pdf
20100223_zapytanie.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2010-01-14 14:45:37
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-03-26 14:19:00
Ilość wyświeleń artykułu: 8450Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, za jaką uznano ofertę: Tomasz Stykała FOOTBALL-SPORT Opole.

Uzasadnienie:
Wpłynęła jedna oferta - oferta spełnia warunki udziału w przetargu, a zadeklarowane kwoty najmu w złożonej ofercie przewyższały kwoty wywoławcze podane w ogłoszeniu.Przetarg

na wynajem budynku byłej przepompowni (obecnie kawiarnia „Azalia") o powierzchni 53 m2 wraz otaczającym go terenem działki  nr 307/1.1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00zł w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05.03.2010 roku do godz. 11.00 na konto BGK w Warszawie Oddział  w Opolu nr 58 1130 1219 0026 3005 4620 0002.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy wadium przepada na rzecz Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

2.   Warunki najmu:
-          przeznaczenie przedmiot najmu na prowadzenia działalności gastronomicznej;
-          używania przedmiotu najmu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
-          wszelkie podatki, w tym podatek od nieruchomości,  koszty ubezpieczenia i inne opłaty przypadające z przedmiotu najmu   obciążają Najemcę;
-          najemca zobowiązuje się do utrzymania i zabezpieczenia przedmiotu najmu zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów o ochronie zabytków, ochronie przyrody, ochronie gruntów oraz o ochronie środowiska;
-          najemca zobowiązuje się do stałego utrzymywania porządku na całym terenie przedmiotu najmu;

3.      Wywoławczą kwotę czynszu ustala się w wysokości: 850,00 zł/m-c + VAT w miesiącach od kwietnia do września; 425,00 zł/m-c + VAT w miesiącach od października do marca;

4.      Miejsce i termin składania oferty:oferty z określeniem kwoty czynszu oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie Centrum Terapii Nerwic, Moszna ul. Zamkowa 1, 47-300 Zielina  p.125 do dnia  05.03.2010r. do godz. 11.00.

5.      Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego dnia 05.03.2010r. godz.12.00

6.
     
Sposób przygotowania oferty:
-          w zamkniętej kopercie – sporządzona w 1 egzemplarzu;
-          koperta winna być oznakowana „Najem – Azalia”.
-          koperta powinna być opatrzona napisem: NIE OTWIERAĆ PRZED 05.03.2010r. godz. 12.00

7.     
Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek zastrzega sobie prawo do:
-          swobodnego wyboru ofert;
-          prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami;
-          zamknięcia konkursu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;
-          unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8.     
Informacje dodatkowe udzielne są pod numerem tel. 77/4668418 wew. 385.

9.      Sprawę prowadzi kierownik działu Administracji i Marketingu Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek.
Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-02-24 07:46:25
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-03-15 12:35:40
Ilość wyświeleń artykułu: 5241Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński