Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

ZASADY KWALIFIKOWANIA PACJENTA DO LECZENIA w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr. 91 poz.408 z póżn. zm.) , Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr. 210 poz.2135), Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr.28 poz.28 z póżn. zm.) oraz Statutu Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, ustalam:

§ 1

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek przyjmuje na leczenie :
1. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które po złożeniu i zarejestrowaniu prawidłowo wypełnionego przez lekarza PZP druku skierowania Mzps 7, zweryfikowanego pozytywnie przez Komisję Kwalifikacyjną Centrum, zostały wpisane na „listę oczekujących” i przybyły w wyznaczonym terminie na leczenie.

2. osoby uprawnione (jak w pkt.1), które oświadczyły, że rezygnują z przysługujących im praw wynikających z tego uprawnienia i zawarły z Centrum umowę na określonych odrębnie zasadach - tylko jeśli nie ma opóźnień w realizacji Umowy Z OOW NFZ Opole w rachunku narastającym.

3. osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych, które zawarły z Centrum umowę na określonych odrębnie zasadach.
§ 2

Wszystkie , złożone w Centrum skierowania na druku Mzps 7 , przed wpisaniem na „listę oczekujących”, weryfikowane są na bieżąco pod względem:
1. formalnym – przez sekretariat Centrum i wpisywane do „rejestru skierowań”.
Skierowania niepoprawne formalnie oraz kopie takich skierowań, zwracane są osobom które je złożyły i nie są wpisywane do rejestru skierowań,

2. merytorycznym – przez Komisję Kwalifikacyjną Centrum ( zespół oceny przyjęć ), działającej zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Kwalifikacyjnej wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora CTN nr.8/2005
zpóżn.zm.
Skierowania , których rozpoznanie i ocena stanu zdrowia przez lekarza
PZP mieszczą się w kryteriach i zakresie działania Centrum są wpisywane
na „listę oczekujących”lub w przypadkach pilnych stanowią podstawę do
przyjęcia pacjenta na leczenie poza kolejnością . W pozostałych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna Centrum, indywidualnie dla danej osoby, określa konkretne przyczyny odmowy przyjęcia na leczenie
i przygotowuje stosowne zawiadomienie wg. załączonego wzoru, albo jeśli jest to konieczne wzywa do przedłożenia dodatkowych informacji lub badań specjalistycznych i ponownie, po ich otrzymaniu, weryfikuje skierowanie.


§ 3

Planowanie przyjęć pacjentów wpisanych na listę oczekujących odbywa się w kolejności zapisów a przyjmowanie pozostałych pacjentów zgodnie z postanowieniami § 1 pkt.2 i 3.


§ 4

W Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek leczone są rozpoznania chorobowe , zgodnie z ICD-10 i zawartą Umową z OOW NFZ Opole, w ramach oddziałów :
1. leczenia zaburzeń nerwicowych – Oddział I

a ). Zaburzenia nerwicowe , osobowości i zachowania , jako zaburzenia czynnościowe
charakteryzujące się brakiem uszkodzenia strukturalnego narządów lecz z występującymi odchyleniami od wzorców czynności poszczególnych narządów :

► F 40-48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią
somatyczną,
► F 50-59 – zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi
i czynnikami fizycznymi,
► F 60-69 – zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.

W oddziale stosowana jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

2. rehabilitacji psychiatrycznej – Oddział II

a) zaburzenia depresyjne
► F 32.0 – epizod depresji łagodnej
► F 33.0 – zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny
łagodny
► F 34.1 - dystymia
► F 34.8 – inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
► F 38.0 – inne występujące pojedyncze zaburzenia nastroju (afektywne)
► F 38.1 – inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
► F 38.8 – inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

b) zaburzenia psychoorganiczne
► F 06.3 – organiczne zaburzenia nastroju ( afektywne),
► F 06.4 – organiczne zaburzenia lękowe,
► F 06.6 – organiczna chwiejność afektywna (astenia)
► F 07 – zaburzenia osobowości i zachowania spowodowana chorobą
z uszkodzeniem mózgu.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi zdolności do życia
w dotychczasowym środowisku, do pełnienia poprzednich ról społecznych, zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń.


§ 5


W procesie kwalifikowania pacjenta na leczenie do Centrum niezbędne jest stosowanie kryteriów kwalifikacyjnych :

1. kryteria kwalifikacji na poziomie PZP w miejscu zamieszkania pacjenta:

a). do leczenia w Oddziale I :
- konsultacja kwalifikacyjna zawierająca rozmowę kwalifikacyjną, badania testowe przeprowadzone przez psychologa PZP w miejscu, celem ustalenia diagnozy i wskazań do psychoterapii,
- wstępne badanie psychiatryczne (druk Mzps7) uwzględniające badanie internistyczne i neurologiczne,
- diagnostykę laboratoryjną, diagnostykę obrazową OUN w zależności od wskazań.

b). do leczenia w Oddziale II:
- konsultacja kwalifikacyjna i ocena psychologa co do możliwości udziału pacjenta w programie rehabilitacyjnym
- badanie internistyczne, diagnostyka laboratoryjna,
- badanie neurologiczne z diagnostyką wg wskazań (TK, MRI, EEG)
- badanie psychiatryczne (druk Mzps7)


2. w Izbie Przyjęć Centrum ( przed przyjęciem na Oddział ) badanie przeprowadza lekarz dyżurujący i weryfikuje jednocześnie ustalenia lekarza PZP.
Nie przyjmuje pacjenta na leczenie w Centrum, jeśli stwierdzi:

- czynny proces psychotyczny,
- tendencje samobójcze,
- uzależnienie od środków psychotycznych bądź alkoholu,
- obecność zaawansowanych schorzeń somatycznych: np. cukrzycy, nadciśnienia, zaburzeń ruchu, zaburzeń organicznych OUN, padaczki, niedosłuchu itp.
- brak motywacji do terapii, np. pobyty familijne, uzyskanie renty,
i inne formy oporu, z uwzględnieniem, że do grup psychoterapeutycznych włączane są osoby tylko do 60 roku życia, a w kwalifikowaniu do oddziału II - oceny(głównie) kryteriów rehabilitacyjnych, czyli rokowanie powrotu do pełnionych ról społecznych oraz możliwości adaptacyjnych.


§ 6

Odstąpienie od w/w kryteriów i zasad wymaga zgody Dyrektora CTN Moszna-Zamek


PUNKTY 2 ORAZ 3 § 3 ZOSTAŁY DODANE ANEKSEM DYREKTORA CTN MOSZNA-ZAMEK NR 1 Z DNIA 28 STYCZNIA 2009 ROKU.
Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2007-08-17 12:05:19
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-01-13 11:12:41
Ilość wyświeleń artykułu: 3323Historia zmian >>

Procedura wypisu pacjenta z oddziału i ośrodka
Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek

Cel: zapewnienie prawidłowej organizacji wypisu pacjenta z oddziału i ośrodku

I.Przygotowanie

1.Wiedza i umiejętności istotne dla prawidłowej organizacji pracy.
2.Wyposażenie stanowisk pracy lekarzy, pielęgniarek, pracowników izby przyjęć
w odpowiedni sprzęt i dokumentację dotyczącą pacjenta (historia
choroby, karty zleceń, informacje pisemne z sesji terapeutycznych, ankiety
dotyczące nasilenia objawów chorobowych), karty kontroli RR.
3.Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących pacjenta, niezbędnych do
wypisu z ośrodka.
4.Znajomość i przestrzeganie określonych wymogów sanitarno-
epidemiologicznych.

II.Postępowanie

1. Pielęgniarka zgodnie z terminem wypisu przygotowuje dla lekarza
prowadzącego dokumentację pacjenta: historię choroby, kartę zleceń
lekarskich, pisemne informacje z wizyt u psychologa, ankiety z objawami
wyniki badań laboratoryjnych, karty pomiaru RR. Umawia pacjenta
z lekarzem prowadzącym na wizytę podsumowującą.
2. Lekarz prowadzący uzupełnia dokumentację szpitalną dotyczącą pacjenta
wypełnia epikryzę.
3. Pielęgniarka oddziałowa najpóźniej jeden dzień przed planowanym wypisem
przekazuje przygotowaną do wypisu historię choroby pacjenta do Izby Przyjęć
celem dokonania formalności związanych z wypisem pacjenta z CTN.
4. Przed odebraniem karty informacyjnej leczenia szpitalnego pacjent
zobowiązany jest do następujących czynności:
- rozliczenie z magazynem oddziału
- rozliczenie z działem fizykoterapii
- oddanie żetonu z numerem miejsca w jadalni
- oddanie pożyczonych w bibliotece książek
- oddanie klucza z pokoju w dyżurce pielęgniarskiej
Wszystkie wykonane powyżej czynności odnotowane zostaną odpowiednim
wpisem w książeczce zabiegowej pacjenta.
Pielęgniarka najpóźniej w dniu wypisu przypomina pacjentowi o w/w
czynnościach. Informują salową gospodarczą o konieczności
sprawdzenia stanu pokoju.

5. Czynności związane z wypisem wykonywane Izbie Przyjęć
- Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta pracownik
Izby Przyjęć przygotowuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego na
podstawie wypełnionej przez lekarza epikryzy.
- Karta informacyjna sporządzona zostaje w 3 egzemplarzach przy czym
jedna kopia pozostaje w CTN, dołączona zostaje do dokumentacji
pacjenta.
- Po uzupełnieniu kuponu RUM, w razie potrzeby, po konsultacji z lekarzem
prowadzącym następuje wypisanie druku ZUS- ZLA oraz uzupełnienie
legitymacji ubezpieczeniowej.
- W przypadku żądania przez pacjenta dodatkowego zaświadczenia o pobycie
w Centrum wydaje się w oparciu o odpowiednie wewnętrzne zarządzenie
w tej sprawie.
- Przygotowaną kartę informacyjną podpisuje ordynator oddziału lub
osoba zastępująca go oraz lekarz prowadzący.
- Dokumentacja wypisowa zostaje wydana pacjentowi po spełnieniu
warunków określonych w pkt.4 niniejszej procedury.
- Po opuszczeniu ośrodka przez pacjenta pracownik Izby Przyjęć uzupełnienia
Księgę Główną w części dot. wypisu oraz kartę statystyczną, którą następnie
przekazuje do IPiN w Warszawie w wersji elektronicznej.
- Dane o pobycie pacjenta w CTN uzupełniane są w systemie komputerowym
NFZ celem rozliczenia.
- Kompletna, uzupełniona i ponownie sprawdzona dokumentacja medyczna
pacjenta trafia do archiwum medycznego.

6. Pacjent opuszcza pokój do godziny 11:00 w dniu wypisu. Wypis otrzymuje
w Izbie Przyjęć w godzinach 10:00- 11:00 po uprzednim oddaniu książeczki
zajęć terapeutycznych i udokumentowanym rozliczeniem w poszczególnych
komórkach szpitala.


III. Uwagi ogólne

1.Wszystkie informacje o pacjencie są udokumentowane i objęte tajemnicą
zawodową.
2.Pielęgniarka współpracuje z lekarzem, psychologiem, pracownikami Izby Przyjęć
celem jak najsprawniejszej organizacji pracy.
3.Działania związane z pacjentem podlegają bieżącej ocenie i weryfikacji.

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-19 23:41:07
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:18:38
Ilość wyświeleń artykułu: 8897Historia zmian >>

Procedura przyjęcia pacjenta do oddziału CTN Moszna- Zamek

Cel: zapewnienie prawidłowej organizacji przyjęć pacjentów kierowanych
na leczenie w Centrum Terapii Nerwic.
Objęcie pacjentów całościową opieką pielęgniarską i lekarską.

I. Przygotowanie:

1.Wiedza i umiejętności istotne dla prawidłowej organizacji pracy.
2.Wyposażenie stanowisk pracy lekarzy i pielęgniarek w odpowiedni
sprzęt, dokumentację dotyczącą pacjenta.
3.Zapewnienie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta w zakresie
niezbędnym do zapewnienia opieki medycznej.
4.Znajomość i przestrzeganie określonych wymogów
sanitarno- epidemiologicznych.

II Postępowanie:

1.Po formalnym przyjęciu pacjenta w Izbie Przyjęć pielęgniarka przekazuje go
z założoną dokumentacją pisemną do wyznaczonego pomieszczenia celem
przyjęcia przez lekarza dyżurnego.
Niezwłocznie powiadamia lekarza o oczekującej na przyjęcie osobie.
Czas oczekiwania na lekarza dyżurnego nie powinien przekraczać 30 minut.
Przyjęcia do oddziału odbywają się od godziny 8:00.
Czas wstępnego badania przypadający na jednego pacjenta wynosi
od 15 do 20 minut.
2.Lekarz dyżurny na podstawie wywiadu i przedłożonej dokumentacji
ocenia stan psychiczny i somatyczny pacjenta, podejmuje decyzję
o kwalifikacji na oddział leczenia zaburzeń nerwicowych lub oddział
rehabilitacji psychiatrycznej.
3.Powiadomiona przez lekarza dyżurnego pielęgniarka przekazuje pacjenta
wraz z dokumentacją na dany oddział.
4.W oddziale pielęgniarka:

- zakłada w dyżurce pielęgniarskiej wymaganą dokumentację:
wpis do księgi przyjęć oddziału,
umieszczenie na tablicy ruchu chorych imienia i nazwiska,
wpis do kalendarza informujący o dacie wpisu,
założenie karty zleceń lekarskich,
wpis do książki raportów pielęgniarskich
częściowo wypełnia książeczkę programu zajęć terapeutycznych
dokonuje pomiaru parametrów życiowych: wzrost, waga, temperatura ciała
tętno, ciśnienie krwi,
ustala godziny wizyt u lekarza prowadzącego i psychologa
zapoznaje pacjenta z topografią oddziału, prawami i obowiązkami pacjenta,
regulaminem obowiązującym w ośrodku, programem zajęć terapeutycznych
dla danego oddziału, przekazuje ważne informacje organizacyjne
kwateruje pacjenta w pokoju, gdzie zapoznaje go z innymi chorymi
kieruje pacjenta do lekarza prowadzącego, który na podstawie wskazań
i przeciwwskazań ustala zakres zabiegów, dietę i leczenie farmakologiczne.
kieruje pacjenta do działu fizyko- hydroterapii celem zaplanowania zabiegów (pok.135)
po badaniu i ocenie stanu chorego przez lekarza prowadzącego przyjmuje
zlecenia lekarskie.

III. Uwagi ogólne

1. Wszystkie informacje o pacjencie są udokumentowane i objęte tajemnicą zawodową.
2. Pielęgniarka ściśle współpracuje z personalem medycznym, izbą przyjęć celem jak najsprawniejszej organizacji pracy i skrócenia okresu oczekiwania od momentu
przyjęcia w izbie przyjęć do zakwaterowania w pokoju.
3. W oddziale pracują wykwalifikowane pielęgniarki, łatwo nawiązują kontakt
z pacjentami, znają procedury postępowania w różnych sytuacjach.
4. Działania związane z pacjentem są udokumentowane i podlegają bieżącej ocenie
i weryfikacji.


Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-19 23:44:13
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:18:27
Ilość wyświeleń artykułu: 8859Historia zmian >>

Procedura formalnego przyjęcia pacjenta do CTN Moszna- Zamek

1. Przyjęcia pacjentów ze skierowaniem odbywają się na podstawie wysłanych przez
Komisję Kwalifikacyjną zawiadomień o terminie przyjęcia w dniach
wtorek,czwartek oraz w uzasadnionych przypadkach inne dni tygodnia.

2. Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest przesłanie pisemnego potwierdzenia przybycia
w wyznaczonym terminie oraz posiadania przy sobie w dniu
przyjęcia następujących dokumentów:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
- aktualne wyniki badań:
- morfologia krwi, moczu,
- dla kobiet zaświadczenie z poradni K

dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta:
- legitymacja ubezpieczeniowa,
- legitymacja emeryta/ rencisty

dla osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego wymagany jest numer identyfikacji podatkowej własny oraz płatnika składek.
dla pacjentów z woj. opolskiego konieczne do przyjęcia jest aktualne skierowanie
w książeczce Rejestru Usług Medycznych wystawione w roku w którym
następuje przyjęcia do CTN.

3. W przypadkach posiadania przez pacjenta wszystkich wymaganych dokumentów
następuje zapoznanie pacjenta z obowiązującym w Centrum regulaminem.

4. Po akceptacji regulaminu oraz wyrażeniu zgody na leczenie poprzez
złożenie podpisu na dokumentacji medycznej następuje założenie
historii choroby pacjenta.

5. Po założeniu wymaganej dokumentacji następuje poinformowanie pielęgniarki
o oczekującym pacjencie oraz rejestracja pacjenta według odrębnych przepisów
i procedur.

6. Czas oczekiwania na przyjęcie jest uzależniony od liczby oczekujących
na załatwienie formalności pacjentów.
Czas przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć nie powinien przekraczać
10 minut, nie licząc czasu potrzebnego na rejestrację dokumentacji pacjenta
według obowiązujących procedur i przepisów.

7. W przypadku niespełnienia przez pacjenta któregokolwiek z powyższych warunków
lub po rozmowie z lekarzem dyżurnym oceniającym stan psychiczny i fizyczny
pacjenta może nastąpić odmowa przyjęcia.
Fakt ten zostanie odnotowany w księdze odmów.

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-19 23:56:16
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:18:05
Ilość wyświeleń artykułu: 8888Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński