Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie faktyczne:  cena każdej ze złożonych ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedsięwzięcia.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z poz.  zm. ).


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2009 r. wpłynęło "zapytanie" - wniosek - dotyczące treści SIWZ.
Do pobrania: treść pytań i odpowiedzi.


ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Informacja o rozstrzygnięciu protestu z dnia 16.12.2009 r. do pobrania w pliku: Rozstrzygnięcie_protestu.pdf
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pokój nr 133 o godz. 10:30.ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w dniu 14 i 15.12.2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.
Do pobrania: treść pytań i odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje:
1)      w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 30.12.2009r. godz. 10:00 przesunięciu ulegają również termin otwarcia ofert - na dzień 30.12.2009 r. godz. 10:30 oraz odpowiednio termin wniesienia wadium i ważności oferty.
2)   dzień 24.12.2009 r. jest dla Zamawiającego administracyjnie dniem wolnym od pracy.


INFORMACJA O PROTEŚCIE
Zamawiający, działając zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2009 r. wpłynął protest złożony na treść ogłoszenia i postanowień SIWZ.

I.      W związku z powyższym Zamawiający:
1)    wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu, zgodnie z 181 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późn. zm)
2)    przekazuje kopię wniesionego protestu.
II.    Zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
III.  Zamawiający, zgodnie z art. 181 ust. 2A ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

20091216_Prtotest.pdf

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z wniesieniem protestu  oraz na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ) Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień 30 grudnia 2009 r.

Do pobrania:
20091216_Zmiana_ogloszenia.pdf

Sprostowanie wybranych zapisów  w SIWZ:
1.         Punkt 9.3 podpunkt c)
jest „... o wartości nie mniejszej niż 100.00,00 zł brutto"
winno być „... o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto"
2.         Pkt. 18.3
jest „... oddzielnie za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w SIWZ pkt 4 ust. 1 - 4 oraz pkt. 4 ust. 5."
winno być „... oddzielnie za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w złączniku nr 1 do SIWZ pkt 4 ust. 1 - 4 oraz pkt. 4 ust. 5."
3.         Punkt 19 podpunkt b)
jest „b) termin realizacji zadania określonego w pk10%"
ma być „b) termin realizacji zadania określonego w SIWZ punkt 4 ust. 1-4 -10%"
Podstawa prawna art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

CTN Moszna-Zamek informuje o wszczęciu procedury przetargowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla Projektu kluczowego Województwa Opolskiego pn. „Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej".
Szczegółowe informacje zamieszczono w niżej załączonych plikach.
Zamawiający dodatkowo udostępnia  koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przedmiotowej inwestycji dostępną poprzez link: Koncepcja.zip.
Uwaga:
Powyższe opracowania objęte są prawami autorskimi, w związku z czym możliwość korzystania
z nich jest ograniczona wyłącznie do niniejszego postępowania.

 

Załączniki do artykułu:
20091211_Ogloszenie.pdf
20091211_SIWZ_zal_2-6.pdf
20091211_zal_1.pdf
20091211_zal_7.pdf
20091216-odpowiedzi.pdf
20091216_Prtotest.pdf
20091216_Zmiana_ogloszenia.pdf
20091221_Rozstrzygniecie-protestu.pdf
20091222_Pytanie.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-12-22 13:40:52
Wprowadził do BIP: Łukasz KosińskiData modyfikacji: 2010-01-06 09:16:34
Ilość wyświeleń artykułu: 2897Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę środków czystości, materiałów higienicznych, środków do dezynfekcji  zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:
1)    dla części I -     Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE IMPORT-EXPORT Sp. J.
                              41-800 Zabrze, ul. Wolności 68
2)    dla części II -   Higma Service Sp. z o.o.
                              45-446 Opole, ul. Gosławicka 2
3)    dla części III -  HENRY KRUSE Sp. Z o.o.
                              55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3

Uzasadnienie:
Oferty zostały złożone przez Wykonawców, który spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Oferty nie podlegają odrzuceniu.
Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, w oparciu o kryterium oceny ofert, tj. uzyskały najwyższe liczby punktów.

Zestawienie ofert niepodlegających odrzuceniu do pobrania w pliku: 20091221_Wynik.pdf

W postępowaniu wykluczono jednego wykonawcę i jego oferta została odrzucona.

Załączniki do artykułu:
20091221_wynik.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-12-22 09:36:47
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 2153 
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:
dostawę leków, sprzętu jednorazowego użytku i środków opatrunkowych
została zawarta umowa z Wykonawcą: 
„CEFARM" Częstochowa S.A. z siedzibą 42-125 Kamyk, ul. Szkolna 1

Podstawą zawarcia umowy było:
-   uznanie oferty w/w Wykonawcy za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu.

Załączniki do artykułu:
LEKI_umowa.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-12-03 13:11:47
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 2501 
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:
dostawę artykułów spożywczych, przypraw i mrożonek
została zawarte umowy z Wykonawcami: 
część I - artykuły spożywcze i przyprawy
Przedsiębiorstwo Handlowe APC - AGRA Glapiński Sp. jawna 
z siedzibą 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a
część II - mrożonki
„FRIGOOPOL" S.A. z siedzibą 45-345 Opole, ul. Głogowska 35


Podstawą zawarcia umowy było:                   
-   uznanie ofert w/w Wykonawców za najkorzystniejsze w prowadzonym postępowaniu.

Załączniki do artykułu:
20091203_zywnosc_uzp-ogloszenie_o_wyborze.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-12-03 13:11:16
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 1746 
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek, działając na podstawie art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPOZZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek" - inwestycja celu publicznego
w dniu 02.12.2009 r. została zawarta umowa z Wykonawcą: 
konsorcjum:
Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska s.c. 60-623 Poznań, ul. Podlaska 13 - lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Biokonsult Sp. z o.o. - Poznań.


Podstawą zawarcia umowy było:
-   uznanie oferty w/w Wykonawcy za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu,
-   spełnienie przez Wykonawcę dodatkowych warunków, tj. dostarczenie umowy konsorcjum oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załączniki do artykułu:
UZP_ogloszenie_o_wyborze.pdf

Redaktor: Łukasz KosińskiData publikacji: 2009-12-03 10:37:34
Wprowadził do BIP: Łukasz Kosiński 
Ilość wyświeleń artykułu: 1526 
Redaguje: Łukasz Kosiński