Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, za jaką uznano ofertę: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.
Uzasadnienie:
Wpłynęła jedna oferta - oferent spełnia warunki udziału w konkursie, a proponowana cena oraz warunki realizacji spełniają oczekiwania Udzielającego zamówienia.


ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU:

Zgodnie z zapisami Części VII-ej Zaproszenia do składania ofert z dnia 09.02.2010 r. dokonuje następujących zmian:
1)    w części IV-ej datę „12 lutego 2010 r." zastępuje się datą :18 lutego 2010 r."
2)     w części V-ej datę „15 lutego 2010 r." zastępuje się datą „19 lutego 2010 r."
Pozostałe zapisy w/w Zaproszenia do składania ofert nie ulegają zmianie.

Ponadto dokonuje się zmian dokumentu: Szczegółowe warunki konkursu ofert:
1)    w części V pkt 7 lit. h usuwa się zapisy podpunktów (i) oraz (ii),
2)    w części VI pkt 1 datę „12 lutego 2010" zastępuje się datą „18 lutego 2010".


Jednocześnie informujemy o zmianie formularza ofertowego - w związku z czym wzywamy oferentów, którzy złożyli już oferty do uzupełnienia swoich ofert lub złożenia ponownie nowej oferty - w takim przypadku CTN uzna ważność tej oferty, która zostanie złożona w późniejszym terminie.


Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie usług w zakresie badań laboratoryjnych dla CTN.
Szczegółowe warunki konkursu i formularze do pobrania w niżej zamieszczonych załącznikach.

Załączniki do artykułu:
20100209_formularz.pdf
20100209_warunki.pdf
20100209_zaproszenie.pdf
20100212-formularz_ZMIANA.pdf
20100212_zaproszenie_ZMIANA.pdf

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-02-09 14:54:24
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-02-22 10:39:35
Ilość wyświeleń artykułu: 4370Historia zmian >>
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydzierżawienia na okres do 31.12.2011r. nieruchomości gruntowej stanowiącą wyodrębnioną działkę nr 307/2 położonej w miejscowości Moszna.

Uzasadnienie:
Wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek

Moszna  ul. Zamkowa 1 47-370 Zielina  
Na podstawie § 16 ust. 2 Uchwały Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego (Dz. Urz. WO nr 34 poz. 1323) ogłasza 

PRZETARG

 

na wydzierżawienie na okres do 31.12.2011r. nieruchomości gruntowej stanowiącej wyodrębnioną działkę nr 307/2 o powierzchni ogólnej 9,5570 ha, w tym wody stojącej (staw) o powierzchni 6,2842 ha, położonej w miejscowości Moszna i w całości wpisaną do rejestru zabytków pod nr 681/63


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 18.02.2010 roku do godz. 11.00 na konto BGK w Warszawie Oddział  w Opolu nr 58 1130 1219 0026 3005 4620 0002. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy wadium przepada na rzecz CTN.

2.
     
Warunki dzierżawy:
- wszelkie podatki, w tym podatek od nieruchomości,  koszty ubezpieczenia  i inne opłaty przypadające z przedmiotu    dzierżawy obciążają Dzierżawce;
- Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania i zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów o ochronie zabytków i przyrody,  a także przepisów  o ochronie środowiska;
- Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania stawu i jego obrzeży w stanie   nie powodującym eutrofizacji, zamulania  i degradacji środowiska;
- Dzierżawca zobowiązuje się w okresie wegetacyjnym do regularnego koszenia roślinności porastającą skarpę stawu;
- Dzierżawca zobowiązuje się do stałego utrzymywania porządku na całym terenie przedmiotu dzierżawy;
- Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania właściwego poziomu wody ze względu na zabytkowy charakter terenu przyległego i obowiązek utrzymania unikatowej roślinności, w tym pomników przyrody;
- Dzierżawca zobowiązuje się do konserwacji cieku wodnego odpływowego w obrębie  przedmiotu dzierżawy;
- Dzierżawca zobowiązuje się do zachowanie terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym;
- Dzierżawca nie może na obrzeżach stawu i pozostałym terenie zadrzewionym  i zakrzewionym,  prowadzić działalności handlowej, gastronomicznej, rozrywkowej, turystycznej, itp.

3. Miejsce i termin składania oferty:
oferty z określeniem deklarowanego czynszu dzierżawy należy składać  w sekretariacie Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek, Moszna ul. Zamkowa 1 , 47-370 Zielina p.125  do dnia  18.02.2010 r. do godz. 11.00

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego do dnia 18.02.2010r. godz. 12.00

5. Sposób przygotowania oferty :
-   w zamkniętej kopercie – sporządzona w 1 egzemplarzu;
-   koperta winna być oznakowana „Oferta na dzierżawę stawu” ;
-   koperta powinna być opatrzona napisem:
NIE OTWIERAĆ  przed 18.02.2010r. godz. 12.00.

6. Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek zastrzega sobie prawo do :
-     swobodnego wyboru ofert;
-      prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami;
-      odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

7. Informacje dodatkowe udzielne są pod numerem tel. 77/4668418 wew. 385.


8. Sprawę prowadzi kierownik działu Administracji i Marketingu Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek.
Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-02-10 07:56:31
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-02-19 09:21:57
Ilość wyświeleń artykułu: 4338Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuję o zakończeniu postępowania na dostawę nabiału.
W postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów. Obie złożone oferty spełniały warunki określone w Zaproszeniu do składani ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku, która jest najkorzystniejsza pod względem cenowymKorekta Załącznika nr 1 poz. 11 - ser topiony (bez dodatków) - w kolumnie "J.m." jest "kg" winno być "szt."

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuję o wszczęciu postępowania na dostawę nabiału
( kod CVP:  15.50.00.00-3 Produkty mleczarskie ).
Szczegółowe warunki i formularze do pobrania w niżej zamieszczonych załącznikach.

Załączniki do artykułu:
20100204_zalacznik-1.pdf
20100204_zalacznik-2.pdf
20100204_zaproszenie.pdf

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-02-04 09:17:50
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-02-12 14:38:06
Ilość wyświeleń artykułu: 3087Historia zmian >>
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek informuje:
Ad. część I - postępowanie zostało umorzone dla tej części z powodu braku ofert,
Ad. część II - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za jaką uznano ofertę
                     Pani Ireny Florek-Mielniczuk - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek ogłasza konkurs ofert na: 
   a)      wykonywanie usług w zakresie badań laboratoryjnych dla CTN,
   b)       prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników CTN oraz badań do celów sanitarno -epidemiologicznych.
Szczegółowe warunki konkursu i formularze do pobrania w niżej zamieszczonych załącznikach.

Załączniki do artykułu:
20100128-formularz_1.pdf
20100128-formularz_2.pdf
20100128-warunki.pdf
20100128-zaproszenie.pdf

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-01-28 14:03:12
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-02-11 14:10:44
Ilość wyświeleń artykułu: 1567Historia zmian >>


ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącą wyodrębnioną działkę nr 307/2 położonej w miejscowości Moszna.
Uzasadnienie:
W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.


                                                                                                                    
 

Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek

Moszna  ul. Zamkowa 1 47-370 Zielina
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Uchwały Nr VI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego                 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego (Dz. Urz. WO nr 34 poz. 1323) ogłasza 

PRZETARG

 

na wydzierżawienie na okres do 31.12.2010r. nieruchomości gruntowej stanowiącej wyodrębnioną działkę nr 307/2 o powierzchni ogólnej 9,5570 ha, w tym wody stojącej (staw) o powierzchni 6,2842 ha, położonej w miejscowości Moszna i w całości wpisaną do rejestru zabytków pod nr 681/63

 
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25.01.2010 roku do godz. 11.00 na konto BGK w Warszawie Oddział  w Opolu nr 58 1130 1219 0026 3005 4620 0002.  W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy wadium przepada na rzecz CTN.
2.      Warunki dzierżawy:-  wszelkie podatki, w tym podatek od nieruchomości,  koszty ubezpieczenia    i inne opłaty przypadające z przedmiotu dzierżawy obciążają Dzierżawce; - Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania i zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów o ochronie zabytków i przyrody,  a także przepisów  o ochronie środowiska;- Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania stawu i jego obrzeży w stanie  nie powodującym eutrofizacji, zamulania  i degradacji środowiska;- Dzierżawca zobowiązuje się w okresie wegetacyjnym do regularnego koszenia roślinności porastającą skarpę stawu;- Dzierżawca zobowiązuje się do wapnowania w celu mineralizacji osadów dennych;- Dzierżawca zobowiązuje się do stałego utrzymywania porządku na całym terenie przedmiotu dzierżawy; - Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania właściwego poziomu wody   ze względu na zabytkowy charakter terenu przyległego i obowiązek utrzymania unikatowej roślinności, w tym pomników przyrody;- Dzierżawca zobowiązuje się do konserwacji cieku wodnego odpływowego w obrębie  przedmiotu dzierżawy;- Dzierżawca zobowiązuje się do zachowanie terenu w należytym stanie technicznym   i estetycznym;- Dzierżawca nie może na obrzeżach stawu i pozostałym terenie zadrzewionym   i zakrzewionym,  prowadzić działalności handlowej, gastronomicznej, rozrywkowej, turystycznej, itp.
  1. Miejsce i termin składania oferty:
oferty z określeniem deklarowanego czynszu dzierżawy należy składać  w sekretariacie Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek, Moszna ul. Zamkowa 1 , 47-370 Zielina p.125  do dnia  25.01.2010 r. do godz. 11.00
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego do dnia 25.01.2010r. godz. 12.00
  1. Sposób przygotowania oferty :
-          w zamkniętej kopercie – sporządzona w 1 egzemplarzu;-          koperta winna być oznakowana „Oferta na dzierżawę stawu” ;-          koperta powinna być opatrzona napisem:

NIE OTWIERAĆ  przed 25.01.2010r. godz. 12.00.

  1. Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek zastrzega sobie prawo do :
-          swobodnego wyboru ofert;-          prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami;-          odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  1. Informacje dodatkowe udzielne są pod numerem tel. 77/4668418 wew. 385.
  2. Sprawę prowadzi kierownik działu Administracji i Marketingu Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek.
          
Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2010-01-14 08:24:31
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-01-26 12:44:44
Ilość wyświeleń artykułu: 2184Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński