Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek, z siedzibą w Mosznej zwane dalej „Centrum" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Centrum posiada osobowość prawną.

§2

Centrum działa na podstawie:

1.  Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr.9I, poz.408 z pózn. zm.),

2.                  Uchwały Nr 82/1166/71 z dnia 21 grudnia 1971 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w sprawie wyodrębnienia z działalności Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Sanatorium w Mosznej,

3.                  Zarządzenia Nr 95/96 Wojewody Opolskiego z dnia 9 października 1996 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyczno - Sanatoryjnego w Mosznej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

4.                  Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

5.                 Niniejszego statutu.

§3

Organem    założycielskim,    sprawującym    nadzór    nad    Centrum   jest    Województwo Opolskie.

II.   OBSZAR  DZIAŁANIA,   CELE,   ZADANIA   ORAZ   RODZAJE   I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

§4

Obszar działania Centrum obejmuje Województwo Opolskie. Ponadto Centrum może udzielać świadczeń mieszkańcom innych województw i cudzoziemcom.

§5

1.          Podstawowym celem działalności Centrum jest :

-          Leczenie i rehabilitacja zaburzeń nerwicowych,

-          Leczenie zespołów behawioralnych,

Leczenie zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych,

Leczenie zaburzeń nastroju,

Leczenie zaburzeń osobowości, zachowania i innych zaburzeń psychicznych

spowodowanych dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

Prowadzenie psychoprofilaktyki w tym zakresie.

2.         Organizacją i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum oraz
prawa i obowiązki pacjenta określa Regulamin porządkowy zakładu ustalony przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną.

§6

Do zakresu zadań Centrum należy:

1.    Stacjonarne i ambulatoryjne leczenie zaburzeń opisanych w § 5,

2.                                     Udzielanie   specjalistycznych   i   konsultacyjnych   świadczeń   w   zakresie   czynnej profilaktyki w zakładach pracy i innych środowiskach zawodowych,

3.                                     Orzecznictwo lekarskie,

4.                                     Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,

5.                                     Organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania zawodowego,

6.         Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej o charakterze nie medycznym,
w szczególności w zakresie:

a)                          usług hotelowych,

b)            wynajmu pomieszczeń i nieruchomości,

c)            .rozprowadzania wody pitnej z własnego ujęcia,

d)                        usług parkingowych,

e)                          organizacji narad, spotkań i sympozjów naukowych oraz imprez kulturalnych, a także sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną i turystyką (w tym zdrowotną),

f)                           odsprzedaży usług telekomunikacyjnych i energetycznych,

g)                         usługi gastronomiczne,

h)      sprzedaży usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, odnową biologiczną

i psychofizyczną, i)       sprzedaży odpadów i złomu, j)       sprzedaży    wydawnictw,    towarów    handlowych,    materiałów    promocyjnych

i biletów wstępu na teren Centrum oraz organizowania tam imprez. k)      sprzedaż sług kserograficznych,

7.                                     Tworzenie    i    utrzymywanie    specjalistycznych   rezerw    służby    zdrowia    oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa.

8.                                     Realizacja określonych zadań związanych z obronnością kraju.

9.                                     Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych:


a)                   ogólno usprawniających z programem relaksacyjno-wypoczynkowym,

b)        z programem terapeutycznym.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§7 1.        W skład Centrum wchodzą:

1. Oddział I Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

2.      Oddział II Rehabilitacji Psychiatrycznej.

3.      Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego.

4.      Izba Przyjęć.

5.      Punkt Pobrań materiałów do badań.

6.      Dział Fizykoterapii i Hydroterapii.

7.                                    W skład jednostek organizacyjnych Centrum, o których mowa w ust.l wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy odpowiadające zakresowi prowadzonej działalności.

8.                                    W skład Centrum, poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 i 2 wchodzą komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy - realizujące zadania administracyjne Centrum.

9.                                    Szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych Centrum określa Regulamin ustalony przez Dyrektora Centrum w formie zarządzenia.

IY.ORGANY ZAKŁADU.

§8

Organami Centrum są:

1.    Dyrektor Centrum.

2.                                     Rada Społeczna.

§9

1.    Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

2.                                     Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę, powołania lub w ramach umowy cywilnoprawnej. Nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem dokonuje Marszałek Województwa Opolskiego na podstawie uchwały Zarządu Województwa.

3.                                     Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.

4.                  Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum.

§10

1.       Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

a)             Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych - w przypadku kiedy dyrektorem Centrum jest lekarz, bądź Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych - w przypadku kiedy dyrektorem nie jest lekarz, zwany dalej Zastępcą Dyrektora,

b)     Głównego Księgowego,

 

c)         Przełożonej pielęgniarek,

d)       Kierowników komórek organizacyjnych

 

2.                          Osoby zajmujące stanowiska wymienione w ust. 1 zatrudnia Dyrektor.

3.                          Zakres obowiązków, uprawnień i  odpowiedzialności osób wymienionych w ust.l ustala Dyrektor w zakresach czynności.

4.            Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępują::

a)  w przypadku kiedy dyrektor nie posiada wykształcenia     medycznego:

-  w sprawach leczniczych Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

-  w pozostałych sprawach Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych lub Główny Księgowy

b) w przypadku kiedy dyrektor jest lekarzem :

- w sprawach leczniczych wyznaczony Ordynator

- w pozostałych sprawach Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Eksploatacyjnych lub Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych .

§11

1.   Przy Centrum działa Rada Społeczna, zwana dalej Radą.

2.                           Rada    jest    organem    inicjującym    i    opiniodawczym    Zarządu    Województwa Opolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.

3.                           Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego.

4.                           W skład Rady wchodzą:

- Przewodniczący - będący Przewodniczącym Zarządu Województwa lub osoba
przez niego wyznaczona,

- oraz członkowie: jeden przedstawiciel Wojewody Opolskiego, oraz
przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Opolskiego w liczbie
czterech.

5.                        Kadencja Rady trwa 4 lata, od dnia wyboru.

6.                        Pierwsze   posiedzenie   zwołuje   Zarząd   Województwa   Opolskiego,    a   następne Przewodniczący Rady.

7.                        W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Centrum oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w Centrum.

8.                        W    posiedzeniach    Rady    mają    prawo    uczestniczyć    z    głosem    doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych ( po jednej osobie).

9.                        Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady.

10.                 Postanowienia Rady wyrażone są w formie uchwał.

11.                 Od   uchwał   Rady   Dyrektorowi   Centrum   przysługuje   prawo   odwołania   się   do

Zarządu Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

12.     Obsługę biurową Rady zapewnia dyrektor Centrum.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12 *

1.  Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

2.                 Podstawą gospodarki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

3.                 Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy w tym ewidencję dochodów i kosztów.

4.                 Centrum jest utrzymywane z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych oraz z uzyskanych środków własnych.

§13

Centrum może uzyskiwać środki finansowe:

1.  Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

ą) Narodowego    Funduszu   Zdrowia   lub    innych   organów    uprawnionych    na podstawie odrębnych przepisów.

b)  Osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne.

c)      Instytucji ubezpieczeniowych.

d) Zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji.

e)      Innych zakładów opieki zdrowotnej.

f)       Osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.

 

2.                  Na realizację zadań i programów zdrowotnych.

3.                  Z wydzielonej działalności gospodarczej.

4.                  Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§14

Centrum   może   otrzymywać   dotacje   budżetowe   przyznawane   przez   Województwo Opolskie na:

1.    Realizacje zadań w zakresie zapobiegania chorób i urazów oraz szerzenie oświaty zdrowotnej.

2.                                     Pokrycie  kosztów  uczestnictwa  w  kształceniu  i  podnoszeniu kwalifikacji  osób wykonujących zawody medyczne.

3.                                     Wykonanie określonych programów zdrowotnych.

4.                                     Inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

5.                                     Cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§15

O  podziale  nadwyżki   finansowej   decyduje  Dyrektor  Centrum  po  zasięgnięciu  opinii Rady Społeczne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

1.    Wszelkie zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Opolskiego.

2.                                     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje sie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy.

3.                                     Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Opolskiego
Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-13 21:33:16
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-10-25 08:11:23
Ilość wyświeleń artykułu: 3020Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński