Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zgodnie z obowiązującą Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak nie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób,
w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Postanowienie o odmowie udostępniania informacji oraz umorzenia postępowania podejmuje Dyrektor Zakładu, w tym, że odwołanie od decyzji rozpoznaje się
w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.Koszt przekształcenie informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę – za każdą stronę formatu A4 sporządzonej kopii wynosi 2 zł brutto (słownie: dwa złote). Dotyczy udostępniania informacji związanych z postępowaniami o zamówienie publiczne za wyjątkiem druku ZP-12.
Powyższe wynika z art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki do artykułu:
wniosek.pdf

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-27 09:48:00
Wprowadził do BIP: Teodor WilkData modyfikacji: 2010-06-18 11:38:01
Ilość wyświeleń artykułu: 1830Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński