Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów


Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek prowadzi rejestry:

1. Księga główna przyjęć i wypisów
2. Księga odmów przyjęć
3. Rejestr przyjęć pacjentów
4. Rejestr oczekujących na terminy

Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-14 22:38:00
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:40:03
Ilość wyświeleń artykułu: 1959Historia zmian >>

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja Szpitala przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.
2. CTN udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
- Zakładowi Opieki Zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza Zakładami Opieki Zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i nadzoru,
- Ministrowi Zdrowia, Sądom, Prokuratorom oraz Sądom i Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem,
- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
- organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
- Rejestrom Usług Medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
- szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentację medyczną, po uprzednim złożeniu wniosku o jej wydanie, udostępnia Izba Przyjęć- tel. 0-77 466 84 18, wew. 333


Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819).


Redaktor: Teodor WilkData publikacji: 2007-08-27 07:50:22
Wprowadził do BIP: Grażyna BoberData modyfikacji: 2008-02-21 09:16:17
Ilość wyświeleń artykułu: 1963Historia zmian >>
Redaguje: Łukasz Kosiński